ROZDZIAŁ 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 [Charakter Forum]
Forum Rodzimej Wiary, zwane w dalszej części dokumentu Forum, jest ogólnodostępnym forum umożliwiającą jego Użytkownikom wypowiadanie swoich opinii na interesujące ich tematy.

§2 [Definicje]
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje określeń:
1) Regulamin oznacza akt z dnia 8 listopada 2008 r. pod nazwą Regulamin korzystania z Forum Rodzimej Wiary,
2) Forum oznacza zbiór powiązanych ze soba plików i aplikacji sporządzonych w html, php lub innym języku służącym do tworzenia publikacji w sieci Internet
3) Użytkownik oznacza osobę uprawnioną do korzystania z Forum,
4) Zarządca Forum oznacza Użytkownika sprawującego najwyższą władzę na Forum, uprawnionego do zarządzania Forum i pilnowania na nim porządku,
5) Moderator oznacza Użytkownika będącego pomocnikiem Zarządcy Forum, uprawnionego do pilnowania porządku w obrębie całego Forum albo jego poszczególnych Działów,
6 ) Dział oznacza wyodrębnioną pod względem tematycznym jednostkę organizacyjną Forum,
7) Rejestracja oznacza proces zmierzający do uzyskania przez Użytkownika pełnych praw związanych z jego uczestnictwem na Forum oraz ochrony jego pseudonimu.
8) "Flood"/"Zalew" oznacza proces polegający na umieszczaniu na Forum w krótkich odstępach czasu wypowiedzi nie zawierających rozsądnych treści, powielanych lub nie, powodujący utrudnienie działania Forum,
9) Spam oznacza proces polegający na wysyłaniu na skrzynkę poczty elektronicznej Użytkownika lub masowo do wszystkich Użytkowników wypowiedzi nie zażądanych przez tego Użytkownika, powielanych lub nie, powodujący utrudnienia w korzystaniu przez Użytkownika ze skrzynki poczty elektronicznej lub na umieszczaniu na Forum treści rozmijających się z celem funkcjonowania Forum, w szczególności treści ściśle reklamowych,
10) Ranga specjalna oznacza Użytkownika należącego do określonych w Regulaminie grup,
11) Post oznacza wypowiedź Użytkownika,
12) Prywatna Wiadomość oznacza wiadomość nie będącą wiadomością poczty elektronicznej, przesłaną w sposób niepubliczny przez Użytkownika innemu Użytkownikowi za pośrednictwem Forum.
13) Trollowanie oznacza antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych miejsc w Internecie, w których prowadzi się dyskusje. Polega na zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych.
14) Cyberprzemoc oznacza prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem internetu i narzędzi elektronicznych.

ROZDZIAŁ 2: UŻYTKOWNICY FORUM

§3 [Użytkownicy]
1. Dla umieszczania przez Użytkownika swoich wypowiedzi na Forum konieczne jest dokonanie przez niego Rejestracji, pełna aktywacja konta następuje przez konto pocztowe Użytkownika. Konto pocztowe musi być aktywne, aktualne i nieanonimowe.
2. Użytkownik podający konto anonimowe, będzie proszony o konto osobiste.
3. W razie odmowy podania konta osobistego Użytkownik nie zostanie zarejestrowany (konto zostanie usunięte).
4. Użytkownikowi przysługują pełne prawa wskazane w §4 Regulaminu.
5. Użytkownik jest obowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązków wskazanych w §5 Regulaminu

§4 [Uprawnienia Użytkownika]
1. Użytkownik jest uprawniony do zakładania tematów i pisania Postów.
2. Użytkownik jest uprawniony do zmiany swoich Postów w ciągu 30 minut od jego napisania.
3. Użytkownik jest uprawniony do tworzenia ankiet i głosowania w nich.
4. Użytkownik jest uprawniony do przesyłania innym Użytkownikom Prywatnych Wiadomości.

§5 [Obowiązki Użytkownika]
1. Użytkownik jest obowiązany do dbania o kulturę wypowiedzi.
2. Użytkownik jest obowiązany w szczególności do redagowania swoich Postów w sposób nie naruszający przepisów prawa powszechnie obowiązującego i dóbr osobistych innych osób.
3. Użytkownik jest obowiązany do dbania o poprawność ortograficzną i stylistyczną swoich Postów
4. Użytkownik jest obowiązany do powstrzymywania się od Floodu i Spamu.

ROZDZIAŁ 3: GRUPY

§6 [Tworzenie Grupy]
1. Grupę utworzyć może wyłącznie Zarządca Forum.
2. O charakterze grupy (otwarta - wstęp ma każdy, zamknęta - Użytkowników dodaje Zarządca Forum lub Moderator, ukryta - niewidoczna dla wszystkich Użytkowników Forum) decyduje Zarządca Forum.
3. Użytkownicy Forum mogą wnioskować o utworzenie Grupy oraz nadanie jej charakteru.

§7 [Członkostwo w Grupach]
1. Członkostwo w Grupach opisane jest szczegółowo w opisie Grupy.

§8 [Kasowanie Grupy]
1. Grupę skasować może wyłącznie Zarządca Forum.
2. Skasowanie Grupy może dokonać się wyłącznie na wniosek jej członków wyrażony po stosownym głosowaniu (ankiecie).

ROZDZIAŁ 4: UTRZYMYWANIE PORZĄDKU

§9 [Ostrzeżenia]
1. Za wykroczenia przeciw postanowieniom Regulaminu Zarządca Forum lub Moderator może udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia.
2. Wykroczeniami przeciw postanowieniom Regulaminu są w szczególności:
1) wszczynanie kłótni i brak kultury w odnoszeniu się do innych Użytkowników,
2) uporczywe schodzenie z tematu dyskusji
3) nabijanie Postów, czyli pisanie drobnych, nic nie wnoszących do dyskusji Postów,
4) uporczywe zakładanie tematów w niewłaściwym Dziale.
5) pojedyncze wypowiedzi, nawołujące do lub pochwalające popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,
6) pojedyncze wypowiedzi noszące znamiona Spamu, w szczególności wypowiedzi jawnie reklamowe.
7) Trollowanie
8) Cyberprzemoc
9) głoszenie treści pochwalające seksizm lub przemoc,
10) głoszenie lub pochwalanie poglądów nazistowskich, komunistycznych,
11) nawoływanie do dyskryminacjina tle etnicznym, społecznym, religijny i politycznym.

§10 [Usunięcie z Forum]
1. Za uporczywe dopuszczanie się wykroczeń określonych w §9, odmowy podania adresu osobistego konta mail określonym w §3 pkt 3 lub za rażące naruszenie postanowień Regulaminu Zarządca Forum może usunąć Użytkownika z Forum.
2. Użytkownik zostaje usunięty z Forum na czas oznaczony lub bezterminowo, według uznania Zarządcy Forum.
3. Rażącymi naruszeniami postanowień Regulaminu są w szczególności:
1) Flood,
2) Spam,
3) Naruszenie przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza przepisów prawa karnego oraz przepisów chroniących dobra osobiste innych Użytkowników.
3a. Zarządca Forum może usunąć konto Użytkownika w przypadku, gdy ten w ciągu jednego miesiąca od daty Rejestracji nie zamieści na Forum przynajmniej jednego Posta. Decyzja o usunięciu konta Użytkownika zależy wyłącznie od uznania Zarządcy Forum.
3b. Nie będzie uważana za wypełnienie dyspozycji ust. 3a. sytuacja, w której Użytkownik w ciągu miesiąca od daty Rejestracji zamieszczać będzie na Forum treści, o których mowa w ust. 3.
3c. Zarządca Forum obowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Użytkownika o zamiarze usunięcia jego konta w trybie ust. 3a. i wyznaczenia mu tygodniowego terminu w celu umożliwiena wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie.
3d. Uprawnienie Zarządcy Forum do usunięcia konta Użytkownika w trybie ust. 3a. wygaśnie, jeśli
1) Zarządca Forum w ciągu miesiąca od upłynięcia miesięcznego terminu, o którym mowa w ust. 3a, nie skieruje do Użytkownika powiadomienia, o którym mowa w ust. 3c, albo
2) Użytkownik w tygodniowym terminie, o którym mowa w ust. 3c., umieści na Forum swojego pierwszego Posta spełniającego wymogi określone w ust. 3b. albo
3) Zarządca Forum nie usunie konta Użytkownika w ciągu miesiąca od upłynięcia tygodniowego terminu, o którym mowa w ust. 3c. chyba, że w wyniku działania §10 pkt.1, 2, 3 (z podpunktami).
4. Użytkownik może zostać przywrócony na Forum, jeśli Zarządca Forum nabierze przekonania, że jest to usprawiedliwione sytuacją lub jeśli wyjdą na jaw nowe fakty nieznane Administratorowi w momencie podejmowania decyzji, o której mowa w ust. 1, a których znajomość miałaby istotny wpływ na tę decyzję.

§10a [Usunięcie wypowiedzi, zablokowanie tematu]
Zarządca Forum i Moderatorowi przysługuje prawo do usunięcia wypowiedzi lub zablokowania tematu sprzecznego z Regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności w przypadkach określonych w §9 i §10 Regulaminu. Zarządcy Forum i Moderatorom przysługuje prawo usuwania powielonych wypowiedzi i tematów.

ROZDZIAŁ 5: ZARZĄDCA FORUM

§11 [Obowiązki Zarządcy Forum]
1. Do obowiązków Zarządcy Forum odnoszą się odpowiednio postanowienia §5 Regulaminu
2. Zarządcy Forum ma obowiązek dbania o porządek na Forum, w szczególności do podejmowania kroków w celu zwalczania Floodu, Spamu oraz innych naruszeń Regulaminu ze strony Użytkowników.

§12 [Uprawnienia Zarządcy Forum]
1. Do uprawnień Zarządcy Forum odnoszą się odpowiednio postanowienia §4 Regulaminu
2. Zarządcy Forum jest uprawniony do zarządzania Forum, w szczególności poprzez:
1) edytowanie i usuwanie Postów i tematów Użytkowników,
2) przesuwanie Postów i tematów do właściwego Działu,
3) zmiany układu Forum poprzez dodawanie, kasowanie i zmienianie nazw Działów,
4) nadawanie i odbierania statusu Moderatora,
5) udzielanie Użytkownikom ostrzeżeń i usuwanie Użytkowników uporczywie naruszających postanowienia Regulaminu,
6) anulowanie ostrzeżeń udzielonych Użytkownikom oraz przywracanie Użytkowników usuniętych,
7) zmianę nazw.
3. Zarządca Forum jest obowiązany zachować w sprawach określonych w ust. 2 pełną bezstronność.

§13 [Wyłączenie odpowiedzialności]
Prawa autorskie do wszystkich wypowiedzi na Forum przysługują Użytkownikom będącym ich autorami. Zarządcy Forum nie będzie ponosił z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności określonej przepisami prawa.

ROZDZIAŁ 6: MODERATORZY

§14 [Obowiązki Moderatora]

1. Do obowiązków Moderatora odnoszą się odpowiednio postanowienia §5 Regulaminu.
2. Moderator ma obowiązek dbania o porządek na Forum, w szczególności do podejmowania kroków w celu zwalczania naruszeń Regulaminu ze strony Użytkowników.

§15 [Uprawnienia Moderatora]
1. Do uprawnień Moderatora odnoszą się odpowiednio postanowienia §4 Regulaminu
2. Moderator jest uprawniony do zarządzania przydzielonymi mu Działami, w szczególności poprzez:
1) edytowanie i usuwanie Postów i tematów Użytkowników,
2) przesuwanie Postów i tematów do właściwego Działu,
3) udzielanie Użytkownikom ostrzeżeń.
3. Moderator jest obowiązany zachować w sprawach określonych w ust. 2 pełną bezstronność.

§16 [Odpowiedzialność porządkowa]
1. Do odpowiedzialności Moderatora odnoszą się odpowiednio postanowienia §9 i §10 Regulaminu.

§17 [Wyłączenie odpowiedzialności]
Postanowienie §13 stosuje się wobec Moderatora odpowiednio.

ROZDZIAŁ 6a: ORGANIZACJA FORUM

§17a [Działy Forum]
1. Forum składa się z następujących Działów:
1) Sprawy administracyjne,
2) Sprawy portalu
3) Filozofia rodzimowiercza,
4) Rodzimowiercza działalność,
5) Obrzędy,
6) Rodzimowiercza przeszłość,
7) Udeptana ziemia,
8) Rodzima wiara od kuchni
9) Ogłoszenia,
10) Kubeł na śmieci,

2. Każdy z działów jest posiada odrębność tematyczną, która opisana jest w tabeli działu.
3. Uprawnienia Użytkownika w danym Dziale wyszczególnione są na każdej stronie tematu w Dziale, na samym dole, pod tabela, po lewej stronie.

§17b [Zaakceptowanie Regulaminu]
Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Napisanie przez danego Użytkownika pierwszego Posta na Forum oznacza, że rozumie i akceptuje wszelkie skutki, które mogą wynikać z naruszenia Regulaminu.

ROZDZIAŁ 7: PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§18 [Wejście w życie Regulaminu]
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie siedmiu dni jego ogłoszenia. Do czynności dokonanych przez Użytkowników przed tą datą zastosowania mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili podjęcia przez nich przedmiotowych czynności.

§19 [Wejście w życie zmian Regulaminu]
Do dokonywania zmian w Regulaminie uprawniony jest Zarządca Forum. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia.

§20 [Odniesienie]
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.43.296), a także postanowienia dokumentu pod nazwą "FAQ".

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 585 Dni
1996-2023 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος