Rodzima Wiara jest rdzennie polską aryosłowiańską religią życia i walki, źródłem duchowej siły narodu, wiarą narodowej wspólnoty tworzącej. Odrodzona polska religia wyrasta z duchowości naszych przodków rodzimowierców, czerpie z niej siły do dalszego rozwoju.

Nie wiemy, jaką drogę rozwoju przebyłaby nasza rodzima wiara i jaką postać przybrałaby ona obecnie, gdyby jej przemocą nie usuwano z życia Narodu. Z aryosłowiańskiego ducha odradza się rodzima wiara, powstaje jej współczesna postać. Rodzima Wiara buduje most od przeszłości do współczesności ponad wiekami nieobecności rodzimowierstwa w życiu państwa i Narodu. Powrót do rodzimej duchowości wspomaga uzdrowienie narodowego charakteru Polaków  i wzmacnia jedność Aryo-Sławii.

Wolni i twórczy  byli nasi przodkowie rodzimowiercy, my takimi jak oni zawsze będziemy. W życiu kierujemy się odziedziczonymi wzniosłymi zasadami. Już w roku 1818 stwierdził dobitnie Zorian Dołęga Chodakowski, że Polska aby odrodzić się, powinna wrócić do rodzimej wiary Słowian. Dla świadomych swego aryosłowiańskiego dziedzictwa, dla pragnących wielkości Polski, jest powrót do rodzimej wiary najważniejszym i najpierwszym zadaniem.

Potrzebę religii odczuwają wszyscy, każdy człowiek i każdy naród. Wszyscy szukamy też odpowiedzi na pytanie skąd jest Świat i my, i pocóż żyjemy? Rodzima Wiara zaspokaja tą potrzebę religii jako wyznanie twórczej i heroicznej wspólnoty Narodu. Każdy wyznawca odrodzonej rodzimej wiary działa, żyje i pracuje dla dobra Narodu. Dobro Narodu jest dobrem powszechnym, jest dobrem nas wszystkich, jest dobrem każdego z nas.

W Narodzie znajduje rodzimowierca spełnienie pragnienia nieśmiertelności. Utrwalenie własnej osobowości polega nie tylko na przeniesieniu genów na potomstwo, ale i na twórczym wkładzie w rozwój Narodu i w rozwój odwiecznej rodowej wspólnoty Aryosłowian.    

Podstawowe zasady rodzimej wiary

Rodzima wiara wywodzi się z boskich praw Przyrody, dziedzictwa, intuicji i rozumu.

Świat Bogów i ludzi istnieje odwiecznie. On jest jedynym rzeczywistym światem. Ten Świat powstał z najpierwotniejszego Tego Jednego. Wedyjskie Tad Eekam – To Jedno, zrodziło się własną mocą z załążka bytu-życia istniejacego w przed kreacyjnym zamęcie.  

Rodzimowiercy sławią od zawsze Bogów – Siły Przyrody jak wszyscy Aryosłowianie. Sława Słońcu, Matce-Ziemi i Światu, Sława Mokoszy, Perunowi, Swantewidowi, Swarogowi, Trygłowowi i Żywii,  Sława wszystkim Bogom i Boginiom!

Wszystko dzieje się wedle boskich praw Przyrody. One są niepodważalne. Ich zrozumienie jest koniecznym warunkiem istnienia człowieka i narodu, ich rozwoju   i naszego pojmowania sensu życia.

Słońcu, boskiemu ognisku żywego i nieskończonego Świata zawdzięczamy wszystko na Ziemi, naszej Matce. Wraz z lądami, wodami, roślinami i zwierzętami jesteśmy Jej cząstką. Ogromna odpowiedzialność ciąży na nas za to, co stale czynimy Ziemi.

Rodzimowiercy wyznają odwieczne dziedzictwo Aryosłowian. To dziedzictwo jest naszym wspólnym dobrem. Rodzimowiercy pielęgnuja je, pomnażają, wzbogacają i rozwijają; dążą do jego upowszechnienia i głębszego zrozumienia.

Rodzicom i rodowi oddajemy należną im cześć, a pamięć o nich przekazujemy potomstwu i dalszym pokoleniom. Nowe pokolenia zapewnią wiecznotrwanie Narodu.

Życie jest walką, a walka jest życiem. Walka jest pokonywaniem oporu, stałym parciem naprzód, od dobrego ku lepszemu. W walce wspierają nas instynkty. Takie są boskie prawa Życia, odwieczne i niepodważalne. Miłujmy i walczmy.

Ciało i duch stanowią wzajemnie warunkującą się całość. To są dwie strony ludzkiego życia. Rodzimowiercy podkreślają równą wartość obojga, stale dążą do równomiernego doskonalenia ciała i ducha.

Postępowanie człowieka i narodu wynika z ich charakteru. Charakter jest wytworem odziedziczonych cech, wychowania w domu i szkole, wpływu otoczenia i wyznawanej religii. Miarą wartości ludzi i narodów są ich dokonania.

Pobłądzić i zawinić może każdy z nas. Tego nie można wykluczyć. Nie zwalnia to kogokolwiek z odpowiedzialności za własne czyny i zaniechania.  Błąd i winę trzeba świadomie naprawić, a wyrządzoną szkodę wyrównać.  

Życie każdego człowieka i narodu ma swój początek i odejście w nieznane. Śmierć nie jest karą ani nagrodą, ale biologiczną prawidłowością. Ból i cierpienie ostrzegają nas przed zagrożeniem, budzą obronne siły ciała i ducha, są częścią życia. Takie są Prawa Przyrody.

Prawa Przyrody orzekają o zachowaniu materii i energii. Duch jest splotem różnych energii. Osobowy duch człowieka uczestniczy w odwiecznym krążeniu materii i ducha wspólnoty.  

Rodzimowiercze zasady etyki wynikają z boskich praw Przyrody. Do nich odwołujemy się. Dobrem są wiedza i siła, rozum i zdrowie, wytrwałość i tężyzna, prawość i męstwo, wolność i mocna wola, patriotyzm i rzetelność, pracowitość i odwaga, wierność i odpowiedzialność, duma i obowiązkowość.

Złem są nieuctwo i słabość, głupota i choroba, chwiejność i cherlactwo, krętactwo i hedonizm, kosmopolityzm i słaba wola, pokora i warcholstwo, lenistwo i bojaźliwość, zdrada i nieodpowiedzialność, uległość i egoizm, wszechmiłość i okultyzm. Zła nie tolerujemy. Zło w sobie zwalczamy.

Tworzenie jest powołaniem człowieka i narodu. Twórczość w narodzie i dla narodu ma najwyżą wartość. Udział w Tworzeniu nadaje ludzkiemu życiu podniosłe ponadczasowe, uświęcające je znaczenie. Twórczość jest wielkim przywilejem człowieka.

Aryosłowiański naród polski należy wraz z innymi indoeuropejskimi narodami do pradawnej wielkiej rodziny ludów. Więź miedzy nami odbudowujemy, a wrogość zwalczamy. Przyrodzoną zgodność naszego pochodzenia z wyznaniem czyli biologii z duchowością przywracamy.

Służąc Polsce i Aryo-Sławii  zwiększamy wartość naszego życia, czynimy go lepszym, godniejszym i piękniejszym, nadajemy mu nadrzędne wymiary zgodne z boską wolą ciągłego stawania się Świata, z boską wolą Rozwoju.

Stale dążmy do Wielkości, Mocy, Prawdy, Dobra i Piękna.                               

Głód, powietrze, ogień woda
I wszelaka zła przygoda  
Będą temu, kto by starą
Ojców swoich, wzgardził wiarą!

Zwierz drapieżny do obory                
Między stada czarne mory
Wejdą temu, kto by starą
Ojców swoich, wzgardził wiarą!

Chorobą się rozniemoże
I boleści twarde łoże
Zwiąże tego, kto by starą
Ojców swoich, wzgardził wiarą!

Marnie zginie! … Wiatr rozmiećie
Prochy jego po wszym świecie -
Marnie zginie, kto by starą
Ojców swoich, wzgardził wiarą!

Logowanie

Najbliższe święto

Kupała 21.06.2021 20:00 585 Dni
1996-2023 Rodzima Wiara
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος